Izredni pregled

Izredni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih napravah opravi dimnikar na zahtevo inšpektorja:

  • inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, ali
  • inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak ali tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja.

Pristojni inšpektor odredi izredni pregled, če sam ali iz pobude dimnikarja ugotovi potrebo po izrednem pregledu zaradi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka.

Pri izrednem pregledu se preveri, ali naprave obratujejo skladno z vsemi predpisi in z določili dokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo naprav ali stavbe, v kateri je kurilna naprava.

Izredni pregled dimnikar zaključi z izdelavo in predajo poročila o izrednem pregledu pristojnemu inšpektorju.

V primeru pomanjkljivosti mora dimnikar v poročilu o izrednem pregledu določiti rok za odpravo le-teh.Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS, UL RS, št. 68/16)
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (UL RS, št. 77/17)

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.