Meritve emisije dimnih plinov

Meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave opravlja dimnikar v obsegu in rokih iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Inšpektor inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, lahko odredi izredne meritve ali večjo pogostost meritev emisij iz male kurilne naprave, kot jo določa predpis iz prejšnjega odstavka, če sam ugotovi, ali če iz pobude dimnikarja izhaja, da bi lahko zaradi manjših pomanjkljivosti na mali kurilni napravi emisija snovi v zrak iz kurilne naprave presegala mejne vrednosti.

Prve meritve emisij v zrak se izvedejo v času prvega pregleda po predpisu o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Občasne meritve emisij v zrak se praviloma izvajajo v času rednega pregleda (v obdobju obratovanja naprav – praviloma 1x v kurilni sezoni) na način in v rokih iz predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Merilno mesto na napravi zagotovi uporabnik male kurilne naprave na podlagi načrta dimnikarja, oziroma ga na napravi izvede dimnikar, če to ne predstavlja zahtevnejšega posega.
Dimnikar občasne meritve emisij zaključi z izdelavo in predajo poročila o meritvah emisij uporabniku naprave.

Vrednotenje meritev in poročilo morata biti izdelana skladno z določbami predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Izpolnjene morajo biti zahteve za naslednje parametre:

  • toplotne izgube z dimnimi plini,
  • ogljikov monoksid (CO),
  • dušikovi oksidi (NOx),
  • dimno število ali črnina dimnih plinov (sajavost),
  • koncentracija celotnega prahu.

Ob predaji poročila o meritvah emisij mora dimnikar informirati uporabnika naprave o energetski učinkovitosti male kurilne naprave in o primernosti oziroma možnosti njene nadaljnje uporabe, če mala kurilna naprava ne ustreza zahtevam glede predpisanih mejnih vrednosti emisij in energetske učinkovitosti ali glede ogrevalnih zahtev stavbe.Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS, UL RS, št. 68/16)
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (UL RS, št. 77/17)

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.