Odstranjevanje katranskih oblog

Odstranjevanje katranskih oblog s površin za čiščenje z izžiganjem ali s kemičnimi postopki je treba izvesti, če katranskih oblog ni mogoče več odstraniti z orodjem za mehansko odstranjevanje.

Odstranjevanje katranskih oblog predlaga uporabniku storitev dimnikarske službe dimnikar predvsem zaradi:

  • neustrezno dimenzionirane dimovodne naprave
  • neustrezno urejenega dovoda svežega zraka
  • neustreznega goriva
  • neustreznega načina kurjenja
  • odklanjanja rednega čiščenja ali pregledovanja
Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS, UL RS, št. 68/16)
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (UL RS, št. 77/17)

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.