Prvi pregled

Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, da so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi.

Namen prvega pregleda je:

  • da so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ustrezajo tehničnim predpisom,
  • da so ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca, zadnje stanje tehnike – standardi ter projektna dokumentacija,
  • da stranka pridobi izjavo o skladnosti dimniških elementov ter izjavo izvajalca o vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav (ZGO),
  • da pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
  • da je omogočen normalen dostop do naprav – posluževanje,
  • da so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja),
  • vpis naprav v evidenco kurilnih naprav.

Če so naprave vgrajene v skladu z zakonodajo in smernicami, pristojna dimnikarska služba izda pozitivno Poročilo o prvem pregledu – potrdilo, s katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da bi bile novo-vgrajene naprave napačno vgrajene, da se prepreči vgrajevanje naprav, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vrednosti emisij, in zagotoviti potrebne evidence o napravah.

V primeru neskladij dimnikarska služba izda Zapisnik o prvem pregledu ter določi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri s kontrolnim pregledom. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne, okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo (UL RS št. 77/17) ne sme obratovati.

Poročilo o Prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani dimnikarske družbe, je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

PDF – OBRAZEC ZA VPIS V EVIDENCO SNEDIM – trdna in tekoča goriva

PDF – OBRAZEC ZA VPIS V EVIDENCO SNEDIM – plin

Prvi pregled lahko naročite tudi preko spletnega obrazca:

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.