+386 31 320 900

INTERVENTNI TELEFON

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
Ur. L. RS, št. 77/2017 z dne 27.12.2017

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
Ur. L. RS, št. 68/2016 z dne 4.11.2016

O podjetju

Zgodba podjetja Snedim, d.o.o. sega 50 let nazaj, ko je Ivan Jelančić, kot 14-letni fantič prišel iz rodnega Baničevca v Slovenijo in se vpisal na Srednjo gradbeno šolo v Mariboru, kjer se je izšolal za poklic dimnikarja. Vajeništvo je opravljal pri takratnem dimnikarskem mojstru Silvu Osovnikarju v Sevnici in se pri njemu tudi zaposlil kot dimnikar. Ko je le-ta prekinil z opravljanjem dejavnosti, sta s sodelavcem Stankom začela samostojno izvajati dimnikarsko službo na območju občine Sevnica. Od leta 1979 je kot samostojni podjetnik sam pričel opravljati storitve na svojem delu območja občine Sevnica. Leta 1980 je zaposlil prvega sodelavca, brata Marina, ki je prav tako bil šolan dimnikar.

Leta 1991 se je pri Ivanu zaposlila njegova žena, Ana Jelančić, ki je prevzela vodenje administrativnih in računovodskih dejavnosti. V podjetju je bilo takrat zaposlenih 6 dimnikarjev. Ivan je želel, da se dimnikarji v Sloveniji povežejo v odbor oz. sekcijo dimnikarjev. Tako je s prijateljem Slavkom stopil na Obrtno zbornico v Ljubljani in idejna zamisel se je uresničila. Kot predsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtni zbornici Ljubljana je hotel še širše in tako so se je sekcija včlanila v evropsko federacijo dimnikarjev ter tudi na tak način izmenjevala znanja v stroki. Ivan je vseskozi skrbel za izobraževanja in pridobivanja dodatnih znanj, zato se je tudi sam vpisal v delovodsko šolo v Mariboru in jo leta 1996 zaključil. Postal je dimnikarski delovodja, leta 2001 pa je svojo vdanost v ta poklic okronal še z nazivom dimnikarski mojster.

Marca 1997 je podjetje Dimnikarstvo Ivan Jelančić s.p. pridobilo prvo občinsko koncesijo za izvajanje dimnikarske službe za območje občine Sevnica. Sledile so koncesije v občinah Kozje, Škocjan in Krško. Leta 1999 so Ana in hči Snežana ter njen partner Dušan opravili prekvalifikacijo za poklic dimnikar na Srednji gradbeni šoli v Mariboru. Februarja 2002 se je Ivan Jelančič upokojil in tako se je 1.3.2002 izvršil uraden prenos vseh pridobljenih občinskih koncesij ter zaposlenih dimnikarjev na Dimnikarstvo Ana Jelančič s.p.

Pomemben mejnik za dimnikarstvo pa je bil leta 2004, ko je bil sprejet nov Zakon o varstvu okolja. Z njim se je dimnikarska služba prenesla iz lokalne ravni na državno. Koncesije je tako začela podeljevati država oz. Vlada RS. Aprila 2006 so se vse občinske koncesije (Sevnica, Krško, Škocjan in Kozje) , ki jih je podjetje takrat imelo, avtomatično preimenovale v prve koncesije, ki jih je podelila država in sicer za obdobje 8 let.

Leta 2004 je podjetje praznovalo 25. obletnico obstoja in delovanja. Praznovanje se je združilo z otvoritvijo poslovne dimnikarske enote v Krškem. V tem času je bilo v podjetju zaposlenih 16 oseb. Ko je Ministrstvo za okolje in prostor zaključilo s podelitvijo tako imenovanih prvih koncesij, ki so pripadale izvajalcem dimnikarske službe po Sloveniji, je leta 2007 objavilo prvi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje dimnikarske službe na območjih, kjer ni bilo podeljenih oz. podpisanih nobenih pogodb. Podjetje Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p. je na tem razpisu pridobilo koncesijsko pogodbo za območje občine Brežice ter v samem centru Brežic uredilo poslovno enoto in tako približalo službo uporabnikom dimnikarske službe iz tega območja. Na tretjem objavljenem razpisu januarja 2009, pa je podjetje pridobilo še 3 koncesijske pogodbe, in sicer za območja občin Šentjernej, Žužemberk in Dobrepolje. Za dimnikarska območja ki segajo proti Ljubljani ima podjetje urejeno Poslovno enoto v Ljubljani. Podjetje Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p. je v tistem obdobju zaposlovalo 32 delavcev. Vsi zaposleni so imeli opravljeno prekvalifikacijo za poklic dimnikar, vključno z zaposlenimi v pisarni ali pa so bili v fazi prekvalifikacije. Leta 2009 je šolo za dimnikarje zaključila hči Mojca, štirje izmed zaposlenih pa so pridobili naziv dimnikarski mojster.

Decembra 2013 se je Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p. preoblikovalo v podjetje Snedim, d.o.o. s prenosom vseh zaposlenih ter osmih koncesijskih pogodb. Leta 2016 je podjetje pridobilo koncesijo še za občino Radeče.

Od 1.1.2017 velja novi Zakon o dimnikarski službi, ki omogoča prosto izbiro dimnikarske družbe. V ta namen je Snedim, d.o.o. pridobilo Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. V podjetju s 25-imi zaposlenimi imamo vsi ustrezne delovne izkušnje ter pridobljene licence za dimnikarje.

Izvajamo dimnikarske storitve v skladu z zakonodajo in vsemi predpisi, to so prvi pregledi kurilnih in dimovodnih naprav z vpisom v Evidenco kurilnih naprav RS EviDim v skladu s predpisom, ki ureja dimnikarsko službo, čiščenje in pregledovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter meritve emisij dimnih plinov. Poleg obveznih dimnikarskih storitev opravljamo še svetovanje in diagnosticiranje notranjih sten dimnikov pri adaptacijah in sanacijah, strojno odstranjevanje katranskih oblog iz dimnika, endoskopske preglede dimnikov z izdelavo poročila s posnetki, prodajo in svetovanje pri namestitvi javljalnikov CO, čiščenje kurilnih naprav pred inšpekcijskim pregledom po naročilu inšpektorja z izdelavo Zapisnika o čiščenju in stanju kurilnih in dimovodnih naprav, evidentiramo nepravilnosti pri vgradnji oz. uporabi kurilnih in dimovodnih naprav ter pomagamo in svetujemo pri odpravi nepravilnosti. Smo tudi 24-urna dežurna služba v primeru intervencij, dimniških požarov in težav z delovanjem kurilnih in dimovodnih naprav.

Podjetje, z več kot 40-letno tradicijo, vseskozi skrbi za strokovno izobraževanje in prekvalifikacije delavcev, redno obiskuje sejme energetike in tehnološke opreme v zvezi z ogrevanjem ter varčevanjem z energijo, je tehnično in programsko, za namen evidentiranja podatkov v evidenco, zelo dobro opremljeno in ves čas sledi vsem trendom in novostim, ki se pojavljajo na trgu. Vizija družinskega podjetja Snedim, d.o.o. je kvalitetno in strokovno opravljati dimnikarske storitve ter s tem prispevati k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv v zadovoljstvo vseh porabnikov.